Uitslag soortencompetitie 2015

Al vele jaren houdt Mario Reden van Vogelwerkgroep Den Helder een soortenlijst bij van de diverse natuurverenigingen uit de Noordkop. Wat begon als een soort competitie tussen Natuurvereniging Wierhaven en Vogelwerkgroep Den Helder is inmiddels uitgegroeid tot een kwartet deelnemers waarbij ook Hoorn (West-Friesland e.o) en Vogelwerkgroep Tringa (Schagen e.o.) zijn aangesloten. Gezien de deelname van enkele vogelwerkgroepen spreekt het voor zich dat de competitie gaat tussen welke regio de meeste vogelsoorten in een jaar weet vast te leggen. Diverse jaren kwamen we als winnaar uit de bus maar in 2015 gaat de overwinning naar Vogelwerkgroep Den Helder.

De uitslag en waargenomen soorten vinden jullie hieronder.
Wij willen Mario weer hartelijk danken voor zijn inzet in het samenstellen van de lijst.

Vogels in werkgebied in 2015 Den Helder Wierhaven West Friesland Tringa
stand per 31-12-2015        
         
         
Parelduiker - Gavia arctica 1 1   1
Ijsduiker - Gavia immer 1     1
Roodkeelduiker - Gavia stellata 1 1   1
Fuut - Podiceps cristatus 1 1 1 1
Roodhalsfuut - Podiceps grisegena 1 1 1 1
Kuifduiker - Podiceps auritus 1 1 1 1
Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis 1 1 1 1
Dodaars - Tachybaptus ruficollis 1 1 1 1
Noordse Stormvogel - Fulmarus glacialis 1 1   1
Vaal Stormvogeltje - Oceanodroma leucorhoa 1 1   1
Stormvogeltje - Hydrobates pelagicus        
Kuhls Pijlstormvogel - Calonectris borealis        
Noordse Pijlstormvogel - Puffinus puffinus 1 1    
Vale Pijlstormvogel - Puffinus mauretanicus 1     1
Grauwe Pijlstormvogel - Puffinus griseus       1
Jan van Gent - Morus bassanus 1 1 1 1
Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus 1     1
Aalscholver - Phalacrocorax carbo 1 1 1 1
Kuifaalscholver - Stictocarbo aristotelis 1 1    
Blauwe Reiger - Ardea cinerea 1 1 1 1
Purperreiger - Ardea purpurea 1   1 1
Roerdomp - Botaurus stellaris 1 1 1 1
Kwak - Nycticorax nycticorax 1     1
Ralreiger - Ardeola ralloides        
Koereiger - Bubulcus ibis        
Grote Zilverreiger - Casmerodius albus 1 1 1 1
Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta 1 1 1 1
Ooievaar - Ciconia ciconia 1 1 1 1
Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra 1 1 1  
Lepelaar - Platalea leucorodia 1 1 1 1
Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus 1   1 1
Flamingo - Phoenicopterus roseus        
Krakeend - Anas strepera 1 1 1 1
Wilde Eend - Anas platyrhynchos 1 1 1 1
Wintertaling - Anas crecca 1 1 1 1
Amerikaanse Wintertaling        
Zomertaling - Anas querquedula 1 1 1 1
Witoogeend - Aythya nyroca        
Krooneend - Netta rufina 1 1 1 1
Smient - Anas penelope 1 1 1 1
Amerikaanse Smient        
Pijlstaart - Anas acuta 1 1 1 1
Slobeend - Anas clypeata 1 1 1 1
Toppereend - Aythya marila 1 1 1 1
Kleine Toppereend - Aythya affinis   1 1  
Kuifeend - Aythya fuligula 1 1 1 1
Ringsnaveleend   1    
Tafeleend - Aythya ferina 1 1 1 1
Brilduiker - Bucephala clangula 1 1 1 1
Buffelkopeend   1 1  
Ijseend - Clangula hyemalis 1 1 1  
Middelste Zaagbek - Mergus serrator 1 1 1 1
Grote Zaagbek - Mergus merganser 1 1 1 1
Nonnetje - Mergellus albellus 1 1 1 1
Grote Zee-eend - Melanitta fusca 1 1 1 1
Zwarte Zee-eend - Melanitta nigra 1 1   1
Eidereend - Somateria mollissima 1 1 1 1
Bergeend - Tadorna tadorna 1 1 1 1
Casarca - Tadorna ferruginea 1 1 1 1
Grauwe Gans - Anser anser 1 1 1 1
Toendrarietgans - Anser serrirostris 1 1 1 1
Taigarietgans - Anser fabalis        
Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus 1 1 1 1
Roodhalsgans - Branta ruficollis     1  
Dwerggans - Anser erythropus   1   1
Rotgans - Branta bernicla 1 1 1 1
Witbuikrotgans - Branta hrota 1 1   1
Zwarte Rotgans - Branta nigricans 1 1   1
Grote Canadese Gans - Branta canadensis 1 1 1 1
Brandgans - Branta leucopsis 1 1 1 1
Sneeuwgans - Anser caerulescens     1 1
Ross' Gans - Chen rossi        
Kolgans - Anser albifrons 1 1 1 1
Kleine Zwaan - Cygnus bewickii 1 1 1 1
Wilde Zwaan - Cygnus cygnus 1 1 1 1
Knobbelzwaan - Cygnus olor 1 1 1 1
Zeearend - Haliaeetus albicilla 1 1 1  
Visarend - Pandion haliaetus 1 1 1 1
Dwergarend        
Rode Wouw - Milvus milvus 1 1 1 1
Zwarte Wouw - Milvus migrans   1 1  
Monniksgier - Aegypius monachus        
Vale Gier - Gyps fulvus 1 1 1 1
Aasgier - Neophron percnopterus        
Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus 1 1 1 1
Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus 1 1 1 1
Grauwe Kiekendief - Circus pygargus   1 1 1
Steppekiekendief - Circus macrourus 1      
Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus   1 1 1
Buizerd - Buteo buteo 1 1 1 1
Wespendief - Pernis apivorus 1 1 1 1
Sperwer - Accipiter nisus 1 1 1 1
Havik - Accipiter gentilis 1 1 1 1
Torenvalk - Falco tinnunculus 1 1 1 1
Roodpootvalk - Falco vespertinus 1 1 1 1
Boomvalk - Falco subbuteo 1 1 1 1
Giervalk - Falco rusticolus        
Slechtvalk - Falco peregrinus 1 1 1 1
Smelleken - Falco columbarius 1 1 1 1
Patrijs - Perdix perdix 1 1 1 1
Kwartel - Coturnix coturnix 1 1 1 1
Kwartelkoning - Crex crex        
Waterral - Rallus aquatica 1 1 1 1
Porseleinhoen - Porzana porzana   1 1  
Waterhoen - Gallinula chloropus 1 1 1 1
Kleinst Waterhoen        
Meerkoet - Fulica atra 1 1 1 1
Kraanvogel - Grus grus 1 1 1 1
Scholekster - Haematopus ostralegus 1 1 1 1
Kluut - Avocetta recurvirostra 1 1 1 1
Steltkluut - Himantopus himantopus 1 1 1 1
Griel - Burhinus oedicnemus        
Steppevorkstaarplevier - Glareola nordmanni        
Kleine Plevier - Charadrius dubius 1 1 1 1
Bontbekplevier - Charadrius hiaticula 1 1 1 1
Woestijnplevier        
Strandplevier - Charadrius alexandrinus 1 1 1 1
Zilverplevier - Pluvialis squatarola 1 1 1 1
Morinelplevier - Charadrius morinellus 1 1   1
Goudplevier - Pluvialis apricaria 1 1 1 1
Aziatische Goudplevier        
Am. Goudplevier - Pluvialis dominicus        
Kievit - Vanellus vanellus 1 1 1 1
Kanoetstrandloper - Calidris canutus 1 1 1 1
Drieteenstrandloper - Calidris alba 1 1 1 1
Paarse Strandloper - Calidris maritima 1 1   1
Steenloper - Arenaria interpres 1 1 1 1
Bonte Strandloper - Calidris alpina 1 1 1 1
Krombekstrandloper - Calidris ferruginea 1 1 1 1
Breedbekstrandloper - Limicola falcinellus 1 1    
Temmincks Strandloper - Calidris temminckii 1 1 1 1
Kleine Strandloper - Calidris minuta 1 1 1 1
Bosruiter - Tringa glareola 1 1 1 1
Witgatje - Tringa ochropus 1 1 1 1
Oeverloper - Actitis hypoleucos 1 1 1 1
Amerikaanse Oeverloper   1 1  
Terekruiter - Xenus cinereus   1    
Tureluur - Tringa totanus 1 1 1 1
Zwarte Ruiter - Tringa erythropus 1 1 1 1
Groenpootruiter - Tringa nebularia 1 1 1 1
Poelruiter - Tringa stagnatilis 1 1   1
(Ijslandse)Grutto - Limosa limosa(islandica) 1 1 1 1
Rosse Grutto - Limosa lapponica 1 1 1 1
Wulp - Numenius arquata 1 1 1 1
Regenwulp - Numenius phaeopus 1 1 1 1
Houtsnip - Scolopax rusticola 1 1 1 1
Watersnip - Gallinago gallinago 1 1 1 1
Bokje - Lymnocryptes minimus 1 1 1 1
Grote Grijze Snip        
Steltstrandloper        
Rosse Franjepoot - Phalaropus fulicaria 1 1   1
Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus 1 1 1 1
Bairds Strandloper - Calidris bairdii 1      
Bonapartes Strandloper - Calidris fuscicollis        
Grijze Strandloper - Calidris pusilla        
Kemphaan - Philomachus pugnax 1 1 1 1
Blonde Ruiter - Tryngites subruficollis        
Gestreepte Strandloper - Calidris melanotos   1    
Siberische Strandloper       1
Kleine Geelpootruiter - Tringa flavipes 1      
Grote Jager - Stercorarius skua 1     1
Middelste Jager - Stercorarius pomarinus 1 1   1
Kleine Jager - Stercorarius parasiticus 1 1   1
Kleinste Jager - Stercorarius longicaudus   1    
Kokmeeuw - Larus ridibundus 1 1 1 1
Kleine Kokmeeuw - Chroicocephalus philadelphia        
Stormmeeuw - Larus canus 1 1 1 1
Zwartkopmeeuw - Larus melanocephalus 1 1 1 1
Zilvermeeuw - Larus argentatus 1 1 1 1
Geelpootmeeuw - Larus michahellis 1 1 1 1
Pontische Meeuw - Larus cachinnans 1 1 1 1
Kleine Mantelmeeuw - Larus graellsii 1 1 1 1
Grote Mantelmeeuw - Larus marinus 1 1 1 1
Dwergmeeuw - Larus minutus 1 1 1 1
Dunbekmeeuw        
Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla 1 1 1 1
Vorkstaartmeeuw - Larus sabini 1 1   1
Grote Burgemeester - Larus hyperboreus 1     1
Kleine Burgemeester - Larus glaucoides 1 1   1
Dwergstern - Sterna albifrons 1 1 1 1
Grote Stern - Sterna sandvicensis 1 1 1 1
Lachstern - Gelochelidon nilotica 1 1 1 1
Visdief - Sterna hirundo 1 1 1 1
Noordse Stern - Sterna paradisaea 1 1 1 1
Dougalls Stern - Sterna dougallii        
Reuzenstern - Sterna caspia   1 1 1
Zwarte Stern - Chlidonias niger 1 1 1 1
Witwangstern - Chlidonias hybridus        
Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus   1 1  
Kleine Alk - Alle alle 1 1   1
Papegaaiduiker - Fratercula arctica       1
Zeekoet - Uria aalge 1 1   1
Kortbekzeekoet - Uria lomvia        
Zwarte Zeekoet - Cepphus grylle        
Alk - Alca torda 1 1   1
Holenduif - Columba oenas 1 1 1 1
Houtduif - Columba palumbus 1 1 1 1
Turkse Tortel - Streptopelia decaocto 1 1 1 1
Zomertortel - Streptopelia turtur 1 1 1 1
Koekoek - Cuculus canorus 1 1 1 1
Ransuil - Asio otus 1 1 1 1
Velduil - Asio flammeus 1 1 1 1
Kerkuil - Tyto alba 1 1 1 1
Bosuil - Strix aluco   1    
Steenuil - Athene noctua   1 1 1
Sneeuwuil        
Gierzwaluw - Apus apus 1 1 1 1
Vale Gierzwaluw        
Alpengierzwaluw        
Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus 1      
Hop - Upupa epops 1      
Ijsvogel - Alcedo atthis 1 1 1 1
Bijeneter - Merops apiaster 1 1   1
Zwarte Specht - Dryocopus martius        
Groene Specht - Picus viridis 1 1 1 1
Grote Bonte Specht - Dendrocopos major 1 1 1 1
Kleine Bonte Specht - Dendrocopos minor   1 1  
Draaihals - Jynx torquilla 1 1 1 1
Veldleeuwerik - Alauda arvensis 1 1 1 1
Kuifleeuwerik - Galerida cristata        
Boomleeuwerik - Lullula arborea 1 1 1 1
Strandleeuwerik - Eremophila alpestris 1 1 1 1
Boerenzwaluw - Hirundo rustica 1 1 1 1
Huiszwaluw - Delichon urbica 1 1 1 1
Oeverzwaluw - Riparia riparia 1 1 1 1
Roodstuitzwaluw        
Duinpieper - Anthus campestris 1 1 1 1
Grote Pieper - Anthus richardi   1 1 1
Oeverpieper - Anthus petrosus 1 1 1 1
Graspieper - Anthus pratensis 1 1 1 1
Waterpieper - Anthus spinoletta 1 1 1 1
Boompieper - Anthus trivialis 1 1 1 1
Siberische Boompieper        
Roodkeelpieper - Anthus cervinus   1   1
Witte Kwikstaart - Motacilla alba 1 1 1 1
Rouwkwikstaart - Motacilla yarrellii 1 1 1 1
Citroenkwikstaart - Motacilla citreola   1    
Gele Kwikstaart - Motacilla flava 1 1 1 1
Engelse Kwikstaart - Motacilla flavissima 1 1 1 1
Noordse Kwikstaart - Motacilla thunbergi 1 1 1 1
Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea 1 1 1 1
Winterkoning - Troglodytes troglodytes 1 1 1 1
Waterspreeuw - Cinclus cinclus        
Pestvogel - Bombycilla garrulus 1 1    
Heggemus - Prunella modularis 1 1 1 1
Alpenheggemus - Prunella collaris         
Roodborst - Erithacus rubecula 1 1 1 1
Nachtegaal - Luscinia megarhynchos 1 1 1 1
Blauwborst - Luscinia cyanecula 1 1 1 1
Rosse Waaierstaart        
Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus ph. 1 1 1 1
Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros  1 1 1 1
Tapuit - Oenanthe oenanthe 1 1 1 1
Woestijntapuit - Oenanthe deserti        
Paapje - Saxicola rubetra 1 1 1 1
Roodborsttapuit - Saxicola rubicola 1 1 1 1
Aziatische Roodborsttapuit - Saxicola maura        
Zanglijster - Turdus philomelos 1 1 1 1
Koperwiek - Turdus iliacus 1 1 1 1
Grote Lijster - Turdus viscivorus 1 1 1 1
Kramsvogel - Turdus pilaris 1 1 1 1
Merel - Turdus merula 1 1 1 1
Beflijster - Turdus torquata 1 1 1 1
Zwartkeellijster - Turdus atrogularis        
Tuinfluiter - Sylvia borin 1 1 1 1
Sperwergrasmus - Sylvia nisoria 1      
Zwartkop - Sylvia atricapilla 1 1 1 1
Braamsluiper - Sylvia curruca 1 1 1 1
Siberische Braamsluiper 1     1
Baardgrasmus - Sylvia cantillans        
Grasmus - Sylvia communis 1 1 1 1
Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus  1 1 1 1
Waterrietzanger 1 1   1
Graszanger - Cisticola juncidis        
Sprinkhaanzanger - Locustella naevia 1 1 1 1
Krekelzanger - Locustella fluviatilis        
Snor - Locustella luscinioides   1 1 1
Cetti's Zanger - Cettia cetti 1   1 1
Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus 1 1 1 1
Grote Karekiet 1      
Bosrietzanger - Acrocephalus palustris 1 1 1 1
Spotvogel - Hippolais icterina 1 1 1 1
Fitis - Phylloscopus trochilus 1 1 1 1
Grauwe Fitis - Phylloscopus trochiloides       1
Fluiter - Phylloscopus sibilatrix 1 1   1
Westelijke Bergfluiter        
Tjiftjaf - Phylloscopus collybita 1 1 1 1
Iberische Tjiftjaf 1   1  
Bruine Boszanger - Phylloscopus fuscatus        
Bladkoning - Phylloscopus inornatus 1 1 1 1
Humes Bladkoning - Phylloscopus humei        
Pallas' Boszanger - Phylloscopus proregulus         
Goudhaantje - Regulus regulus 1 1 1 1
Vuurgoudhaantje - Regulus ignicapillus 1 1 1 1
Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata 1 1 1 1
Kleine Vliegenvanger - Ficedula parva        
Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca 1 1 1 1
Koolmees - Parus major 1 1 1 1
Zwarte Mees - Parus ater 1 1 1 1
Pimpelmees - Parus caeruleus 1 1 1 1
Kuifmees - Parus cristatus 1 1 1 1
Glanskop - Parus montanus        
Matkop - Parus palustris        
Staartmees - Aegithalos caudatus 1 1 1 1
Baardmannetje - Panurus biarmicus 1 1 1 1
Buidelmees - Remiz pendulinus 1   1 1
Boomklever - Sitta europaea 1 1    
Boomkruiper - Certhia brachydactyla 1 1 1 1
Taigaboomkruiper - Certhia familiaris        
Grauwe Klauwier - Lanius collurio 1     1
Roodkopklauwier - Lanius senator 1      
Klapekster - Lanius excubitor 1 1 1  
Kleine Klapekster - Lanius minor        
Daurische Klauwier        
Langstaartklauwier        
Ekster - Pica pica 1 1 1 1
Gaai - Garrulus glandarius 1 1 1 1
Notekraker - Nucifraga caryocatactes        
Kauw - Corvus monedula 1 1 1 1
Daurische Kauw - Corvus dauuricus        
Roek - Corvus frugilegus 1 1 1 1
Bonte Kraai - Corvus cornix 1   1 1
Zwarte Kraai - Corvus corone  1 1 1 1
Raaf - Corvus corax 1     1
Spreeuw - Sturnus vulgaris 1 1 1 1
Roze Spreeuw   1    
Wielewaal - Oriolus oriolus 1 1 1 1
Huismus - Passer domesticus 1 1 1 1
Ringmus - Passer montanus 1 1 1 1
Vink - Fringilla coelebs 1 1 1 1
Keep - Fringilla montifringillla 1 1 1 1
Kneu - Carduelis cannabina 1 1 1 1
Frater - Carduelis flavirostris 1     1
Kleine Barmsijs 1 1 1 1
Grote Barmsijs 1 1 1 1
Witstuitbarmsijs - Carduelis nordmanni        
Putter - Carduelis carduelis 1 1 1 1
Groenling - Carduelis chloris 1 1 1 1
Sijs - Carduelis spinus 1 1 1 1
Europese Kanarie - Serinus serinus 1   1 1
Goudvink - Pyrrhula pyrrhula 1 1 1  
Appelvink - Coccothraustes coccothraustes 1 1 1 1
Kruisbek - Loxia curvirostra 1 1 1 1
Witbandkruisbek - Loxia leucoptera           
Grote Kruisbek        
Roodmus - Carpodacus erythrinus 1 1   1
Rietgors - Emberiza schoeniclus 1 1 1 1
Dwerggors - Emberiza pusilla 1 1   1
Sneeuwgors - Plectrophenax nivalis 1 1 1 1
Ijsgors  - Calcarius lapponicus 1 1 1 1
Ortolaan - Emberiza hortulana   1   1
Geelgors - Emberiza citrinella 1 1 1 1
Zwartkopgors - Emberiza melanocephala        
Bosgors - Emberiza rustica        
Grauwe Gors - Miliaria calandra        
  259 257 228 254
Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus 1     1
Buffelkopeend   0 1  
Amerikaanse Oeverloper - Actitis macularia   0 0  
Kleine Toppereend - Aythya affinis   1 1  
Siberische Braamsluiper 1     1
Ringsnaveleend   0    
Iberische Tjiftjaf 0   1  
Vale Gier 1 0 0 1
Citroenkwikstaart - Motacilla citreola   0    
Siberische Strandloper       1
Bairds Strandloper - Calidris bairdii 0      
Al telbaar: 256 256 225 250
         
Vorig jaar op 31 december:  255 255 224 248
(inclusief beoordeelsoorten)        
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven