VRIJWILLIGERS GEZOCHT AKKERVOGELINVENTARISATIE

De biodiversiteit en het aantal akkervogels zijn de laatste decennia sterk gedaald door een
verminderd aanbod van voedsel- en broedlocaties. Het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer is gericht op de beschikbaarheid van voldoende voedsel in de vorm van
zaden, insecten en muizen (jaarrond), veilige broedgebieden en rustgebieden in de winter.
Met het nieuwe subsidiestelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer was het in 2016 voor
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden voor het eerst mogelijk om beheerpakketten
af te sluiten voor de akkervogels.


We willen weten of het gevoerde beheer voor de akkervogels tot het gewenste resultaat
leidt en of de maatregelen effectief en efficiënt zijn. Op deze vragen willen we door de
inventarisatie antwoord krijgen. Bij de inventarisatie gaat het om de telling van broedvogels
en wintervogels. Afgelopen jaar zijn we met 15 vrijwilligers gestart met tellen. Met succes,
met name in de winter zijn er mooie waarnemingen gedaan! Aangezien we op meer locaties
vogelakker, wintervoedselakker en akkerranden hebben afgesloten voor 2018, zijn we nog
op zoek naar extra vrijwilligers die willen tellen.

AANMELDEN
Heeft u kennis van vogels en interesse om mee te helpen aan de akkervogelinventarisatie,
meldt u dan aan bij Ellen Mul-van Baar, Projectleider ANV Hollands Noorden via
emul@anvhollandsnoorden.nl of bereikbaar via 06-80040388. Als u zich aanmeldt dan zal er
een bijscholing volgen en begeleiding in het veld. Zie ook www.anvhollandsnoorden.nl. Op
19 april vindt de startavond plaats.

Foto: Patrijs (Foto: Johan van der Vegt)

Patrijs
6 jaren geleden door: ANV Hollands Noorden