Succesvolle dagtrip Lauwersmeer voor herhaling vatbaar

Zaterdag 15 augustus 2015 zijn 8 leden van Natuurvereniging Wierhaven richting het Lauwersmeer gegaan. Ondanks enkele dreigende luchten bleven buien uit en scheen de zon zelfs het meest van de tijd.

Een korte stop bij Kornwerderzand leverde 30 Krooneenden op, waarna we onze weg snel vervolgden. Onderweg scoorden we Roek en Ooievaar en om 09:15 stonden we bij het Jaap Deensgat aan de oostkant van het Lauwersmeer.

Via het Jaap Deensgat, Vlinderbalg en Oude Robbengat belandden we bij Achter de Zwarten. Een wandeling richting de uitkijkbult aldaar leverde diverse soorten vlinders op.

Rond de middag scoorden we een lekker frietje of portie kibbeling in de haven van Lauwersoog om vervolgens even uit te waaien op het wad bij het mooie Moddergat.

20150815 154938 resized
Temmincks Strandloper in de Ezumakeeg (Foto: Bob Woets)

We sloten de zeer succesvolle dag af bij de prachtige Ezumakeeg waar iedere steltloperliefhebber zijn of haar hart kon ophalen. 

Een fantastische dag die zeker voor herhaling vatbaar was. Sterker nog, er zijn plannen om meer van dergelijke dagtrips te gaan organiseren! Een uitgebreider verslag zal in de Meerkoet zijn opgenomen die bij alle leden rond de kerstdagen op de mat zal vallen.


De volgende soorten werden tijdens de excursie waargenomen:

1 Grauwe Gans - Anser anser
2 Grote Canadese Gans - Branta canadensis
3 Brandgans - Branta leucopsis
4 Knobbelzwaan - Cygnus olor
5 Bergeend - Tadorna tadorna
6 Casarca - Tadorna ferruginea
7 Krakeend - Anas strepera
8 Smient - Anas penelope
9 Wilde Eend - Anas platyrhynchos
10 Slobeend - Anas clypeata
11 Zomertaling - Anas querquedula
12 Wintertaling - Anas crecca
13 Krooneend - Netta rufina
14 Tafeleend - Aythya ferina
15 Kuifeend - Aythya fuligula
16 Eider - Somateria mollissima
17 Fuut - Podiceps cristatus
18 Ooievaar - Ciconia ciconia
19 Lepelaar - Platalea leucorodia
20 Blauwe Reiger - Ardea cinerea
21 Grote Zilverreiger - Ardea alba
22 Aalscholver - Phalacrocorax carbo
23 Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus
24 Havik - Accipiter gentilis
25 Buizerd - Buteo buteo
26 Torenvalk - Falco tinnunculus
27 Slechtvalk - Falco peregrinus
28 Waterral - Rallus aquaticus
29 Meerkoet - Fulica atra
30 Scholekster - Haematopus ostralegus
31 Kluut - Recurvirostra avosetta
32 Kievit - Vanellus vanellus
33 Goudplevier - Pluvialis apricaria
34 Zilverplevier - Pluvialis squatarola
35 Bontbekplevier - Charadrius hiaticula
36 Kleine Plevier - Charadrius dubius
37 Watersnip - Gallinago gallinago
38 Grutto - Limosa limosa
39 Rosse Grutto - Limosa lapponica
40 Regenwulp - Numenius phaeopus
41 Wulp - Numenius arquata
42 Zwarte Ruiter - Tringa erythropus
43 Tureluur - Tringa totanus
44 Groenpootruiter - Tringa nebularia
45 Witgat - Tringa ochropus
46 Bosruiter - Tringa glareola
47 Oeverloper - Actitis hypoleucos
48 Steenloper - Arenaria interpres
49 Kanoet - Calidris canutus
50 Kleine Strandloper - Calidris minuta
51 Temmincks Strandloper - Calidris temminckii
52 Gestreepte Strandloper - Calidris melanotos
53 Krombekstrandloper - Calidris ferruginea
54 Bonte Strandloper - Calidris alpina
55 Kemphaan - Philomachus pugnax
56 Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus
57 Stormmeeuw - Larus canus
58 Grote Mantelmeeuw - Larus marinus
59 Zilvermeeuw - Larus argentatus
60 Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus
61 Reuzenstern - Hydroprogne caspia
62 Dwergstern - Sternula albifrons
63 Visdief - Sterna hirundo
64 Holenduif - Columba oenas
65 Houtduif - Columba palumbus
66 Turkse Tortel - Streptopelia decaocto
67 Ekster - Pica pica
68 Roek - Corvus frugilegus
69 Zwarte Kraai - Corvus corone
70 Kauw - Coloeus monedula
71 Koolmees - Parus major
72 Baardman - Panurus biarmicus
73 Oeverzwaluw - Riparia riparia
74 Boerenzwaluw - Hirundo rustica
75 Huiszwaluw - Delichon urbicum
76 Fitis - Phylloscopus trochilus
77 Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus
78 Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus
79 Winterkoning - Troglodytes troglodytes
80 Spreeuw - Sturnus vulgaris
81 Merel - Turdus merula
82 Roodborst - Erithacus rubecula
83 Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros
84 Paapje - Saxicola rubetra
85 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola
86 Tapuit - Oenanthe oenanthe
87 Huismus - Passer domesticus
88 Gele Kwikstaart - Motacilla flava
89 Witte Kwikstaart - Motacilla alba
90 Graspieper - Anthus pratensis
91 Boompieper - Anthus trivialis
92 Vink - Fringilla coelebs
93 Putter - Carduelis carduelis
94 Kneu - Linaria cannabina
95 Rietgors - Emberiza schoeniclus
   
(96) Zwarte Zwaan - Cygnus atratus
(97) Nijlgans - Alopochen aegyptiaca
20150815 155951 resized
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven