Verslag wadvogeltelling augustus 2015

Deze telling begon op zaterdag 15 augustus om 9.00 uur bij Quarantaine waar het water al aardig hoog stond vanwege de westelijke wind van kracht 2 beaufort. Het was zwaar bewolkt maar geen regen. Er lag heel wat wier tegen de kant te rotten wat een witte brei tot gevolg had. Op deze brei kwamen wel vogels foerageren. Zoals een prachtige eerste kalenderjaar Kleine Strandloper. Even verderop liep een Oeverloper langs de vloedlijn te foerageren. Zo begon de telling al goed met deze twee soorten zo dichtbij de auto. Vandaag trokken er ook flink wat Gele kwikstaarten door en deze zag je ook op het rottende wier lopen.

Het eerste tracé van deze telling leverde volgende soorten en aantallen op:
Bergeend 41, Smient 23, Wilde eend 4, Scholekster 4, Bontbekplevier 43, Kleine Strandloper 1, Oeverloper 2, Kokmeeuw 371, Gele Kwikstaart 35, Tapuit 1 en nog 3 Spreeuwen.

KlStrand

Tweede gebied, het Normerven. Hier was nogal wat telwerk te doen want het stond hier behoorlijk vol met vogels. In totaal 23050 vogels verdeeld over 43 soorten.

Flink wat Zwarte Ruiters stonden er in het binnendijkse plasje te rusten, terwijl op de oostelijke dam een Slechtvalk om zich heen zat te kijken terwijl de steltlopers er gewoon voorlangs liepen. Groepen met Rosse Grutto’s stonden verspreid over het wad. Daar tussen stonden weer allerlei andere soorten dus het was goed zoeken voor een volledige telling.

De hoogste aantallen zagen we van Scholekster 6102, Rosse Grutto 2510, Bonte Strandloper 1217, Wulp 4340 en Tureluur 3585. Daarnaast stonden er 1910 Kokmeeuwen, 241 Zilvermeeuwen en 587 Stormmeeuwen. Tussen de Stormmeeuwen kon je duidelijk een verschil in grijstinten zien. De noordelijke Scandinavische vogels zijn donkerder grijs.

Na enige uren tellen was het resultaat er dan ook. Aalscholver 65, Kleine Zilverreiger 1, Lepelaar 45, Grauwe Gans 3, Grote Canadese Gans 2, Bergeend 870, Wintertaling 12, Wilde Eend 2 ,Torenvalk 1, Slechtvalk 1, Waterral 1, Kluut 136, Bontbekplevier 70, Zilverplevier 45, Kanoet 425, Drieteenstrandloper 2, Kleine Strandloper 3, Krombekstrandloper 3, Watersnip 3, Regenwulp 7, Zwarte Ruiter 666, Groenpootruiter 3, Witgat 1, Bosruiter 6, Oeverloper 3, Steenloper 6, Kleine Mantelmeeuw 2, Grote Mantelmeeuw 3, Gele kwikstaart 7, Paapje 1 eerste kalenderjaar, Kleine Karekiet 1, Ekster 3, Zwarte Kraai 4, Spreeuw 140 en Ringmus 15.

Stormmeeuw

Het volgende telgebied Normerven tot Vatrop leverde vooral een aantal Regenwulpen op die langs de waterrand liepen en enkele dichtbij lopende Drieteenstrandlopers. In dit telgebied de volgende aantallen: Bergeend 810, Wilde Eend 117, Torenvalk 1, Bontbekplevier 7, Drieteenstrandloper 2, Bonte Strandloper 3, Regenwulp 16, Tureluur 47, Steenloper 35, Kokmeeuw 672, Stormmeeuw 6 en Zilvermeeuw 5. In de Kleiput van Vatrop 17 Bergeenden, 2 Wilde Eenden en 3 Scholeksters.

Den Oever buitendijks was de volgende stop. Ook hier stond het vol met vogels waaronder ook een aantal jonge Bontbekplevieren. Behoorlijk wat Bergeenden: 1650 vogels en Rosse Grutto’s 3194. De overige aantallen waren als volgt: Aalscholver 2, Lepelaar 5, Casarca 1, Smient 12, Wintertaling 22, Wilde Eend 28, Pijlstaart 4, Scholekster 622, Bontbekplevier 34, Goudplevier 33, Zilverplevier 30, Kievit 1, Kanoet 243, Drieteenstrandloper 47, Bonte Strandloper 49, Grutto 6, IJslandse Grutto 45, Regenwulp 1, Wulp 450, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 2390, Groenpootruiter 1, Steenloper 26, Kokmeeuw 256, Grote Mantelmeeuw 1, Visdief 190, Zwarte Stern 6, Gele Kwikstaart 17, Witte Kwikstaart 17 en Kauw 7.

Rgrut

De Waddenhaven Den Oever leverde de volgende aantallen op: Dodaars 1, Fuut 8, Aalscholver 6, Lepelaar 4, Nijlgans 6, Krakeend 7, Wilde Eend 21, Regenwulp 3, Wulp 2, Tureluur 4, Groenpootruiter 2, Oeverloper 4, Kokmeeuw 22, Stormmeeuw 1, Kleine Mantelmeeuw 1, Zilvermeeuw 196, Visdief 11, Gele Kwikstaart 4, Zwarte Kraai 1.

Op de losse dam (banaan) zat achtereenvolgens Aalscholver 162, Lepelaar 15, Kleine Mantelmeeuw 3, Zilvermeeuw 13 en Grote Mantelmeeuw 1.

De Bak bij Den Oever is het laatste telpunt waar ook de nodige vogels te tellen waren. Ook hier 40 Drieteenstrandlopers, 56 Bontbekplevieren, 22 Bonte Strandlopers en 145 Visdieven. Overige aantallen waren Scholekster 21, Kluut 2, Zilverplevier 7, Grutto 6, IJslandse Grutto 10, Rosse Grutto 23, Regenwulp 1, Wulp 14, Tureluur 34, Steenloper 2, Kokmeeuw 68, Stormmeeuw 11 en Gele Kwikstaart 16.

Het was een prachtige dag.
Namens de tellers, tot volgende maand!
Wim Tijsen en Otto de Vries

(Foto's: Otto de Vries)

Nven
6 jaren geleden door: Otto de Vries